Montanya Hotel

Política de privacitat

GRUPO HOTELES PLAYA, S.A., en endavant “L’EMPRESA” és l’entitat titular del Website https://montanyahotel.com/ (en endavant el “Lloc Web”), amb domicili social a: Ctra. Faro Sabinal n. 341, Edifici Playa Hoteles -04740 Roquetas de Mar (Almeria) i amb CIF número A04108973.

L’EMPRESA li garanteix la protecció de totes les dades caràcter personal que proporcioni l’usuari al “Lloc Web” i, en compliment del disposat a la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informa que:

  • a) Totes les dades de caràcter personal facilitades a L’EMPRESA seran tractats per aquesta, d’acord amb la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i quedaran incorporats al tractament USUARIS DE LA PÀGINA WEB, creat i mantingut sota la responsabilitat de L’EMPRESA, el qual, ha sigut degudament registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
  • b) Les dades són rebudes amb les següents finalitats: assegurar la correcta gestió dels serveis o productes sol·licitats, gestió, estudi i resolució de consultes.
  • c) A la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s’han adoptat les mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació d’aquests.
  • d) L’EMPRESA es compromet a protegir la informació confidencial a la qual tingui accés. L’EMPRESA no farà servir en cap cas les dades de caràcter personal que vostè posi a la seva disposició per prestar Serveis a tercers diferents dels referits a l’apartat b) del present document o, si és procedent, per aconseguir una utilitat pròpia.
  • e) L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant, té la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment quant al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb l’establert en la present Política de Privacitat.
  • f) L’Usuari pot, en tot moment, exercir els drets d’accés, supressió (dret a l’oblit), limitació de tractament, oposició, portabilitat, dret a no ser objecte de decisions individualitzades, així com el de revocació del consentiment per a qualsevol de les finalitats abans esmenades, a L’EMPRESA per carta degudament signada a la nostra adreça postal, indicada a dalt, on consten clarament les dades de contacte, a la qual haurà d’acompanyar fotocòpia del seu DNI/NIF o document que acrediti la seva identitat.
  • g) L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades als termes indicats. Per això, premi el botó “ENVIAR” que es troba després del formulari de recollida de dades.