Montanya Hotel

Avís legal

El lloc web https://www.senatorbarcelonaspahotel.com/ (en endavant, el “Lloc Web”) és propietat de GRUPO HOTELES PLAYA, S.A. (en endavant , “L’EMPRESA”), amb domicili social a: Ctra. Faro Sabinal num.341, Edifici Playa Hoteles -04740 Roquetas de Mar (Almería) i CIF A04108973. Inscrit al Registre Mercantil d’Almeria, Tom 204, Foli 212, S 3ª, Fulla 3018 i Inscripció 1ª.

L’EMPRESA li dóna la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Generals d’Ús d’aquest Lloc Web (en endavant, les “Condicions Generals d’Ús”) que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació, de conformitat amb l’establert a la normativa espanyola d’aplicació. Ja que L’EMPRESA podria modificar al futur, aquestes Condicions d’Ús, li recomanem que les visiti periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

Amb l’ànim de què l’ús del Lloc Web s’ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, L’EMPRESA informa l’Usuari que qualsevol suggeriment, dubta o consulta sobre les Condicions Generals d’Ús serà rebuda i solucionada contactant amb L’EMPRESA mitjançant el correu electrònic: responsable.lopd@playasenator.com.

1. Objecte

L’EMPRESA subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al Lloc Web, subjecte a les presents Condicions Generals d’Ús, així com a la política sobre tractament de dades personals (en endavant, la “Política de Protecció de Dades”). L’accés a aquest Lloc Web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació “d’Usuari” i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d’Ús, reservant-se L’EMPRESA el dret a modificar-los en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de tot Usuari, l’atenta lectura de les Condicions Generals d’ús vigent a cadascuna de les ocasions en què s’accedeixi a aquest Lloc Web, pel qual, si està o no d’acord amb qualsevol dels mateixos aquí esmenats, haurà d’abstenir-se respecte a l’ús del present Lloc Web.

Tanmateix, queda advertit què, en ocasions, es podran establir condicions particulars per la utilització del Lloc Web de continguts i serveis específics, la utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars especificades per aquesta raó.

2. Serveis

A través del Sitio Web, la EMPRESA ofrece a los Usuarios la posibilidad de acceder a: Información sobre la empresa, sus datos de contacto, sus productos y serveis, sus tarifas, sus ofertas comerciales, su ubicació – Un apartado de contacto para realizar consultas facilitando sus datos de carácter personal – Links para acceder a redes sociales (en adelante los “Serveis”).

3. Privacitat i Tractament de Dades

Quan per l’accés a determinats continguts o Serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’EMPRESA donarà aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva natura o finalitat, en els termes indicats a la secció de Política de Protecció de Dades.

4. Propietat Industrial i Intel·lectual

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren al Lloc Web i especialment, dissenys, texts, imatges, logotips, icones, botons, software, noms comercials, marques, o qualsevol altres signes susceptibles d’utilització industrial o comercial estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius són propietat exclusiva de L’EMPRESA o de tercers, que tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los al tràfic econòmic. Per tot això, l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts mantenint indemne a L’EMPRESA de què es derivi de l’incompliment de tals obligacions. En cap cas, l’accés al Lloc Web implica cap mena de renúncia, transmissió, llicencia o cessió total ni parcial d’aquests drets, a no ser que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús del Lloc Web no confereixen als usuaris cap altre dret d’ús, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualssevol altre ús o explotació de qualsevol dret, estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per L’EMPRESA o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, texts, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el mateix lloc en el seu conjunt, com obra artística multimèdia, estan protegits com drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L’EMPRESA és titular dels elements que integren el disseny gràfic del Lloc Web, menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc Web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per la utilització d’aquests elements. El contingut disposat al Lloc Web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, a menys que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit de la citada entitat.

Tanmateix, queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que pugui contenir els continguts. L’Usuari d’aquest Lloc Web es compromet a respectar els drets enunciats i evitar qualsevol actuació que pugui perjudicar-los, reservant-se en tot cas L’EMPRESA a l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. Obligacions i Responsabilitats de l’Usuari del Lloc Web

L’Usuari es compromet a:

Fes un ús adequat i lícit del Lloc Web, així com dels continguts i Serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (ii) les Condicions Generals d’Ús del Lloc Web; (iii) la moral i bons costums generalment acceptats i (iv) l’ordre públic.

Proveir-se de tots els mitjans i requisits tècnics que es necessitin per accedir al Lloc Web.

Facilitar informació veraç en omplir amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts al Lloc Web i a mantenir-los actualitzats en tot moment de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a L’EMPRESA o a tercers per la informació que faciliti.

  Així i tot, s’estableix a l’anterior apartat haurà d’abstenir-se de:

 • a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc Web o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits a les presents Condicions Generals d’ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic.
 • b) Accedir o intentar accedir als recursos o àrees restringides del Lloc Web, sense complir les condicions exigides per aquest accés.
 • c) Provocar danys als sistemes físics o lògics del Lloc Web, dels seus proveïdors o de tercers.
 • d) Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys als sistemes físics o lògics de L’EMPRESA, dels seus proveïdors o de tercers.
 • e) Intentar accedir, utilitzar o manipular les dades de L’EMPRESA, tercers proveïdors i altres Usuaris.
 • f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic mitjançant qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts a no ser, que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 • g) Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual i industrial i altres dades identificatives dels drets de L’EMPRESA o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se als continguts.
 • h) Obtenir i intentar els continguts fent servir per això, mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a disposició per aquest efecte o que s’hagin indicat expressament a les pàgines web on es trobin per no ser un risc de dany o inutilització del Lloc Web o dels continguts.
 • i) En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de terceres, informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software, i en general, qualsevol mena de material que:
 • (i) De qualsevol forma, sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment als Tractats Internacionals i a la resta de la legislació vigent.
 • (ii) Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats des de l’ordre públic.
 • (iii) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
 • (iv) Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradats o en general contraris a la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
 • (v) Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.
 • (vi) Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per la salut i l’equilibri psíquic.
 • (vii) Es trobi protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a L’EMPRESA o a tercers sense que hagis sigut autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.
 • (viii) Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la mateixa imatge de les persones.
 • (ix) Constitueixi qualsevol mena de publicitat.
 • (x) Inclogui qualsevol mena de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.

Si per accedir a alguns dels Serveis o continguts del Lloc Web, se li proporcionarà una contrasenya, s’obliga a fer-la servir de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a altres, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmenats serveis i continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a L’EMPRESA qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robament, pèrdua o l’accés no autoritzat, amb el fi de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, L’EMPRESA quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol ús il·lícit dels continguts i Serveis del Lloc Web per qualsevol tercer il·legítim.

Si de manera negligent o dolosa, incompleixi qualsevol de les obligacions establertes a les presents Condicions Generals d’ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment poguessin derivar-se per L’EMPRESA.

6. Responsabilitats

L’EMPRESA no garanteix l’accés continuat ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes a les pàgines del Lloc Web, que poden veure’s impedits dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

L’EMPRESA no es fa responsable de les decisions que poguessin adoptar-se a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

L’EMPRESA podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta que un ús del seu Lloc Web o de qualsevol dels Serveis oferts al mateix, són contraris a les presents Condicions Generals d’Ús. L’EMPRESA no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del Lloc Web. Únicament serà responsable d’eliminar, al més aviat possible, els continguts que puguin generar tals perjudicis, sempre que així es notifiqui. En especial no serà responsable dels perjudicis que es puguin derivar, entre altres, de:

 • (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions al funcionament del sistema electrònic motivades per deficiències, sobrecarregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de L’EMPRESA.
 • (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol mena i mitjançant qualsevol altre mitjà de comunicació, tals com virus informàtics o qualssevol altres.
 • (iii) abús indegut o inadequat del Lloc Web.
 • (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. Els administradors de L’EMPRESA es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present al Lloc Web.

L’EMPRESA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota natura que poguessin causar-se a causa de la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris de Lloc Web. Tanmateix, L’EMPRESA queda exonerada de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos, únicament per la prestació dels Serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, podrà ser l’Usuari reclamat per L’EMPRESA dels danys o perjudicis causats.

Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà a L’EMPRESA indemne davant qualssevol danys i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers a conseqüència del seu accés o ús del Lloc Web. Tanmateix, vostè s’obliga a indemnitzar a L’EMPRESA davant a qualssevol dels danys i perjudicis que es derivin de l’ús per part seva de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars utilitzades amb la finalitat de recollir o extraure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del Lloc Web.

7. Hipervincles (enllaços)

L’Usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols a través d’un hipervincle o enllaç, el Lloc Web de L’EMPRESA, així com cap dels seus continguts, excepte amb autorització expressa i per escrit de L’EMPRESA.

El Lloc Web de L’EMPRESA inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, amb objecte de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’empreses col·laboradores i patrocinadores. Conforme això, L’EMPRESA no es responsabilitzarà del contingut d’aquests llocs web, ni se situa en una posició de garantidor o de part de l’oferidor dels Serveis i informació que es pugui oferir a tercers mitjançant els enllaços a tercers.

Es concedeix a l’usuari un dret limitat revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del Lloc Web exclusivament per ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre Lloc Web (i) no podran donar a entendre que L’EMPRESA recomana aquest Lloc Web o els seus serveis o productes; (ii) no podran falsejar la seva relació amb L’EMPRESA ni afirmar que L’EMPRESA ha autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de L’EMPRESA; (iii) no podran incloure continguts que puguin considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raons de sexe, rassa o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (iv) no podran enllaçar a cap pàgina del Lloc Web diferent de la pàgina principal; (v) haurà d’enllaçar amb la mateixa direcció del Lloc Web, sense permetre que el Lloc Web realitzi l’enllaç i reprodueixi el Lloc Web com a part del seu web o dintre d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web. L’EMPRESA podrà sol·licitar en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al Lloc Web, després del qual haurà de procedir immediatament a la seva eliminació. L’EMPRESA no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc Web.

En conseqüència, L’EMPRESA no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relacionat a tals llocs web.

8. Protecció de dades

Per utilitzar alguns dels serveis, els usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per això, L’EMPRESA tractarà automàticament les Dades Personals en compliment amb la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Per això, l’usuari pot accedir a la política seguida al tractament de les dades personals, així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, al disposat a les condicions definides a la Política de Protecció de Dades que presenta el Lloc Web.

9. Cookies

L’EMPRESA es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookie” al Lloc Web, a fi de reconèixer-ho com a Usuari freqüent i personalitzar l’ús que realitzi del Lloc Web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics. Les ““cookies”” utilitzades pel Lloc Web, o el tercer que efectuï en el seu nom, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si les dades personals de l’Usuari.

Les “cookies” són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor Web per enregistrar la navegació d’un Usuari al Lloc Web, quan l’Usuari permeti la seva recepció. Al mateix temps, podrà eliminar les ““cookies”” pel qual haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador.

Gràcies a les “cookies”, resulta possible que L’EMPRESA reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’usuari amb la finalitat de facilitar continguts i ensenyar les seves preferències de navegació i publicitàries, així com reconèixer els seus perfils demogràfics per mesurar les visites i paràmetres del tràfic, controlar el progrés i nombre d’entrades.

10. Durada i terminació

La prestació del servei del present Lloc Web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. Així i tot, L’EMPRESA podrà donar per finalitzada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan això sigui possible, L’EMPRESA anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

11. Declaracions i Garanties

En general, els continguts i serveis oferts al Lloc Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, L’EMPRESA no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts al Lloc Web, incloent-hi, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comercialització, excepte en la mesura que per llei, no puguin excloure’s tals declaracions i garanties.

12. Força major

L’EMPRESA no serà responsable en tot cas, d’impossibilitat de prestar servei si aquest, és deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general, tots els suposats de força major o de cas fortuït.

13. Resolució de controvèrsies. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals d’ús, així com l’ús del Lloc Web, es regiran per la Legislació Espanyola. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant dels tribunals d’Almeria.

En el suposat de què qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’ús resultarà inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, dita inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d’ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, L’EMPRESA procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits a l’estipulació original.